صفحه اصلی

توسعه منابع آب و سد سازی

شبکه آبياری و زهکشی

کشاورزی و دامپروری

نقشه برداری

استخدام

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه برداری

 

 

 

نقشه برداری:

 تیم نقشه برداری شامل دو گروه بوده که گروه اول کارهای صحرایی و نقشه برداری را انجام داده و گروه دوم  کارهای تهیه نقشه را در دفتر انجام می دهند. این شرکت با کارشناسان و تجهیزات کامل نقشه برداری تاکنون بالغ بر50000 هکتار از اراضی کشاورزی و شهری را نقشه برداری کرده است. که شامل نقشه های توپوگرافی و نقشه های تجهیز و نوسازی اراضی و ... می باشد. از جمله کارهایی که زیر نظر سازمان نقشه برداری کشور انجام شده  می توان به نقشه برداری توپوگرافی و کاداستر دشت حنا در سطح 9000 هکتار واقع در شهرستان سمیرم استان اصفهان اشاره کرد.

1- نقشه برداری توپوگرافی اراضی جنوبی دشت حنا .....دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری

2- نقشه برداری توپوگرافی اراضی میانی دشت حنا ...... دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری

3-  نقشه برداری توپوگرافی از اراضی شمالی دشت حنا .....  دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری

4- تنقشه برداری کاداستر از اراضی شمالی دشت حنا ..... دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری

5- تنقشه برداری کاداستر اراضی در سطح استان .....  جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

6-نقشه برداری اراضی در حومه شهرستان سراب  .....  جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

7- نقشه برداری اراضی گلخانه‌ای شهرستان زاهدان در سطح 158 هکتار .....  شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی

8-نقشه برداری اراضی مجتمع‌های گلخانه‌ای نیکشهر و سرباز به وسعت 60 هکتار .....  شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی

9-نقشه برداری، آزمایشات آب و خاک، مطالعه و تهیه طرح و نقشه‌های اجرایی روشهای آبیاری تحت فشار قطره‌ای در 400 هکتار از اراضی کشاورزی واقع در شهرستان رودان

10-خدمات نقشه برداری اراضی پایاب سدهای استان  .....  جهاد کشاورزی خراسان شمالی

11-نقشه برداری و مطالعات طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار مناطق تابعه استان در سطح 1500 هکتار .....  جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

12-خدمات نقشه برداری توپوگرافی در سطح استان .....  جهاد کشاورزی خراسان شمالی

13- ننقشه برداری از اراضی متقاضیان آبیاری تحت فشار در سطح استان  .....  جهاد کشاورزی گلستان

14-نقشه برداری توپوگرافی اراضی روستای خیرخوجه گنبد .....  جهاد کشاورزی گلستان

15-نقشه برداری و طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار اراضی مناطق تابعه استان در سطح 400 هکتار .....  جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

16-نقشه برداری مسیر و تهیه نقشه‌های توپوگرافی و طراحی جاده‌های دسترسی به مزارع در سطح شهرستانهای استان به میزان 37 کیلومتر  .....  جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

17-نقشه برداری رودخانه گرگانرود در بازه شماره 1  .....  شرکت آب منطقه‌ای گلستان

18-نقشه برداری ( توپوگرافی و کاداستر ) در اراضی پایاب سدهای مخزنی استان  .....  جهاد کشاورزی خراسان شمالی

19-نقشه برداری و طراحی 165 هکتار اراضی سنتی در شهرستانهای زابل – زهک و هیرمند  .....   جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

20-نقشه برداری و تهیه نقشه‌های توپوگرافی و کاداستر اراضی پایاب سد الخلج  .....   جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

21-عملیات نقشه برداری بابت طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار و انجام آزمایشات آب و خاک .....   جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

22-نقشه برداری ( توپوگرافی و کاداستر ) و مطالعات مرحله دوم اراضی پایاب سدهای مخزنی استان .....   جهاد کشاورزی خراسان شمالی

23-نجام نقشه برداری پروژه تامین، انتقال آب و شبکه آبیاری تحت فشار اراضی منابع ملی شهرستان شهرکرد، روستای ده سفید و حیدری از بخش بن .....   شرکت آب و خاک کوثر

24-نقشه برداری، توپوگرافی 1500 هکتار از اراضی متقاضیان آبیاری تحت فشار در سطح استان.....   جهاد کشاورزی گلستان

25-نقشه برداری توپوگرافی نواری و عمق یابی مسیر کانال تهران.....    شرکت آب منطقه‌ای تهران

26-نقشه برداری، مطالعه و طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سطح استان.....    جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

27-نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم انتقال آب با لوله در طول 90 کیلومتر در سطح استان.....    جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان