صفحه اصلی

توسعه منابع آب و سد سازی

شبکه آبياری و زهکشی

کشاورزی و دامپروری

نقشه برداری

استخدام

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توسعه منابع آب و سد سازی

 

 

 

فعالیت های شرکت در زمینه مطالعات سد سازی

این شرکت در زمینه مطالعات ، طراحی و نظارت بر سدهای ذخیره ای ، تغذیه ای و انحرافی فعالیت گسترده ای دارد. رئوس فعالیتهای این شرکت در زمینه سد سازی شامل مطالعات ، طراحی و نظارت به شرح زیر می باشد:

- سد سازی

- بندهای انحرافی

- کنترل سیلاب

پروژه های اجرای تحت نظارت به شرح زیر می باشد:

الف:سد های خاکی و بتنی:

 ـ سد خاکی کانسپی.......آذربایجان غربی           ـ سد خاکی یخلقان ......آذربایجان غربی

 ـ سد خاکی ورگیل.....آذربایجان غربی            ـ سد خاکی بیدکان.....چهارمحال بختیاری

ـ سد خاکی احمد آباد..آذربایجان غربی             ـ سد خاکی امام قیس...چهارمحال بختیاری

_سد خاکی جلدیان...آذربایجان غربی               ـ سد خاکی حاج خلیل....آذربایجان شرقی

_ سد خاکی بابا احمد.....آذربایجان غربی         ـ ترمیم سد مخزنی آشار........سیستان و بلوچستان

ـ سد خاکی تاج خاتون....آذربایجان غربی          ـ سد بتنی شیرآباد...سیستان و بلوچستان

ـ سد خاکی رشکان....آذربایجان غربی              ـ سد خاکی پاول...سیستان و بلوچستان

ـ سد خاکی فلکان.....آذربایجان غربی               ـ سد خاکی پاول.....سیستان و بلوچستان

 ـ  سدخاکی آرکوین..آذربایجان غربی                ـ سد خاکی منداق......زنجان

ـ سد خاکی عباس کندی...آذربایجان غربی

بند های انحرافی:

ـ ند انحرافی ایواوغلی......آذربایجان غربی                 ـ  بند انحرافی کاسورده.....آذربایجان غربی

ـ بند انحرافی دلی ارخی.....آذربایجان غربی            ـ  بند انحرافی لادیز......سیتان و بلوچستان

کنترل سیلاب:

- مطالعات کنترل سیلاب شهرستان خاش....................سیستان و بلوچستان

- مطالعات کنترل سیلاب شهرستان سربازو اسپکه........سیستان و بلوچستان

- مطالعات جمع آوری آبهای سطحی شهرستان خاش.....سیستان و بلوچستان

- مطالعات کنترل سیلاب رودخانه ای مهران-ارکوازو ملکشاهی........ایلام

- مطالعات کنترل سیلاب رودخانه ای شیروان-چرداول وکنگیر.........ایلام