صفحه اصلی

توسعه منابع آب و سد سازی

شبکه آبياری و زهکشی

کشاورزی و دامپروری

نقشه برداری

استخدام

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توسعه منابع آب و سد سازی

 

 

 

فعالیت های شرکت در زمینه مطالعات سد سازی

این شرکت در زمینه مطالعات ، طراحی و نظارت بر سدهای ذخیره ای ، تغذیه ای و انحرافی فعالیت گسترده ای دارد. رئوس فعالیتهای این شرکت در زمینه سد سازی شامل مطالعات ، طراحی و نظارت به شرح زیر می باشد:

1- سد سازی

2- بندهای انحرافی

3- کنترل سیلاب

پروژه های اجرای تحت نظارت به شرح زیر می باشد:

الف:سد های خاکی و بتنی:

1-نظارت کارگاهی و عالیه سد مخزنی کانسپی اورمیه.......شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

2- مطالعات مرحله اول و دوم سد مخزنی امام قیس.........جهاد کشاورزی بروجن

3-نظارت کارگاهی و عالیه سد بیدکان.........جهاد کشاورزی چهار محال بختیاری

4- مطالعات مرحله اول سد مخزنی کوتاه رونج..........شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

5- مطالعات  مرحله اول و دوم سد مخزنی درسجین ابهر.......جهاد کشاورزی ابهر

6- مطالعات مرحله اول و دوم سد مخزنی ورگیل سردشت........شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

7-ظارت کارگاهی و عالیه پروژه سد مخزنی احمدآباد تکاب........شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

8-نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرائی سد مخزنی جلدیان پیرانشهر......شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

9-نظارت کارگاهی و عالیه طرح ترمیم سد مخزنی آشار واقع در شهرستان سرباز.........جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

10-بازنگری مطالعات سرریز و ترمیم دیوار حفاظتی سد مخزنی آشار........جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

11-مطالعات مستندسازی سد ارداک........شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

12-مطالعات مرحله اول و دوم سد مخزنی قرخ بلاغ چالدران..........شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

13-خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیک اکتشافی و منابع قرضه سد مخزنی آرکوین........شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

14-مطالعات مرحله اول و دوم سد مخزنی مسقران ورزقان......جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

15-نظارت کارگاهی بر عملیات ژئوتکنیکی اکتشافی و منابع قرضه سد مخزنی بابااحمد.....شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

16-مطالعات مرحله اول سدهای کوتاه رشکان، فلکان ارومیه و سدهای انحرافی دلی ارخی و ایواوغلی خوی.......شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

17-نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات ژئوتکنیک سد مخزنی امام قیس و عملیات حفاری و ژئوتکنیک منابع قرضه ریزدانه و درشت دانه..........جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

18-مطالعات مرحله اول سد خاکی حاج خلیل میانه........جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

19-نظارت کارگاهی و عالیه سد مخزنی شیرآباد.........جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

20-مطالعات مرحله اول سد کوتاه خاکی عباس کندی و یخلقان.......شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

21-نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرائی سد مخزنی مسقران اهر......جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

22-نظارت کارگاهی و عالیه عملیات اجرائی سد مخزنی بابااحمد چالدران.......شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

23-نظارت کارگاهی بر عملیات حفاریهای ژئوتکنیک اکتشافی و منابع قرضه سد مخزنی فلکان ارومیه.......شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

24-نظارت کارگاهی بر عملیات حفاریهای ژئوتکنیک اکتشافی و منابع قرضه سد مخزنی دلی ارخی.....شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

25-نظارت کارگاهی بر عملیات حفاریهای ژئوتکنیک اکتشافی و منابع قرضه سد مخزنی رشکان ارومیه......شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

25مطالعات مرحله اول سد پاول روستای حصاروئیه از توابع شهرستان زاهدان......جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

26-نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات حفاریهای اکتشافی و آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی جایگاه سد مخزنی قلات و منابع قرضه.........شرکت آب منطقه‌ای قزوین

27-بررسی و پایش رفتارنگاری و داده ای ابزار دقیق سدهای گلستان ، بوستان و کوثر......شرکت آب منطقه ای گلستان

28-نظارت کارگاهی و عالیه احداث سد امام قیس .......وزارت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری

29-خدمات مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) عملیات اجرایی تکمیل سدهای لاستیکی و سازه‌های بالادست....شرکت آب منطقه ای گلستان

30-نظارت بر عملیات تکمیل سد انحرافی آقدکش و تاسیسات وابسته........شرکت آب منطقه ای گلستان

بند های انحرافی:

1-مطالعات بند انحرافی و کانال آبرسانی کویر........اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی

2- نظارت کارگاهی و عالیه بند انحرافی خاش......جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

3-مطالعات بند انحرافی بردسکن........اداره کل امور عشایر خراسان رضوی

4-مطالعه بند خاکی در کانون عشایری چشمه هادی شهرستان بردسکن.....اداره کل امور عشایر خراسان رضوی

5-نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرائی آب بند انحرافی ایواوغلی خوی......سازمان بسیج سازندگی سپاه شهداء استان آذربایجان غربی

6-مطالعه ارائه طرح اصلاحی و مرمتی بندهای انحرافی......شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

 

کنترل سیلاب:

1-مطالعات کنترل سیلاب شهر اسپکه...........شهرداری اسپکه

2-نظارت عالیه و کارگاهی اجرای سازه تعادل بخشی و پخش سیلاب کانال 5/18 کیلومتری غرب قزوین.....آب منطقه‌ای قزوین

3-مطالعات طرح جامع مدیریت آبهای سطحی منطقه 15 تهران

9-مطالعات طرح جامع مدیریت آبهای سطحی منطقه 9 تهران

10-مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق سه گانه شهر قزوین

11-مطالعه و تهیه طرح اجرایی شبکه جمع آوری رواناب سطحی در اراضی توسعه شهری شمال قزوین

12-مطالعه و تهیه طرح اجرایی ساخت بند انحرافی ارنجک و کانال انتقال حقابه باغات سنتی شرق و جنوب شرق قزوین......شهرداری قزوین

13-مطالعات کنترل سیلاب و جمع آوری آب سطحی شهر بنت......شهرداری بنت

14-مطالعات کنترل سیلاب و دیوار حفاظتی شهر نوک آباد........شهرداری نوک‌آباد

17-مطالعات تکمیلی کنترل سیلاب شهر خاش استان سیستان و بلوچستان.......شهرداری خاش

18-نظارت عالیه طرح دیوار حفاظتی کنترل سیلاب شهر سرباز.......شهرداری سرباز

19-مطالعات کنترل سیلاب و جمع آوری آبهای سطحی شهر خاش.......شهرداری خاش

21-مطالعات کنترل سیلاب شهر سرباز......شهرداری سرباز

22-تهیه اسناد مناقصه طرح ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران به روش BOT و خرید تضمینی آب کشاورزی به همراه خدمات برگزاری مناقصه.

هیه اسناد و برگزاری مناقصه طرح آقدکش و تأسیسات مربوط به روش ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) پروژه احداث مخازن ذخیره و کنترل سیلاب آق‌قلا و سازه‌های وابسته در طرح آقدکش ........شرکت آب منطقه ای گلستان