صفحه اصلی

توسعه منابع آب و سد سازی

شبکه آبياری و زهکشی

کشاورزی و دامپروری

نقشه برداری

استخدام

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توسعه منابع آب و سد سازی

 

 

 

فعالیت های شرکت در زمینه مطالعات سد سازی

این شرکت در زمینه مطالعات ، طراحی و نظارت بر سدهای ذخیره ای ، تغذیه ای و انحرافی فعالیت گسترده ای دارد. رئوس فعالیتهای این شرکت در زمینه سد سازی شامل مطالعات ، طراحی و نظارت به شرح زیر می باشد:

1- سد سازی

2- بندهای انحرافی

3- کنترل سیلاب

پروژه های اجرای تحت نظارت به شرح زیر می باشد:

الف:سد های خاکی و بتنی:

 1-سد خاکی کانسپی.......آذربایجان غربی          12- سد خاکی عباس کندی ......آذربایجان غربی

 2-سد خاکی ورگیل.....آذربایجان غربی            13-سد خاکی یخلقان.....آذربایجان غربی

3-سد خاکی احمد آباد..آذربایجان غربی            14- سد خاکی بیدکان...چهارمحال بختیاری

4-سد خاکی جلدیان...آذربایجان غربی              15- سد خاکی امام قیس....چهارمحال بختیاری

5-سد خاکی بابا احمد.....آذربایجان غربی           16-سد خاکی مسقران........آذربایجان شرقی

6ـ سد خاکی تاج خاتون....آذربایجان غربی         17-سد خاکی حاج خلیل.........آذربایجان شرقی

7-سد خاکی یزدکان......آذربایجان غربی            18- ترمیم سد مخزنی آشار...سیستان و بلوچستان

8ـ سد خاکی رشکان....آذربایجان غربی              19-سد بتنی شیرآباد..........سیستان و بلوچستان

9ـ سد خاکی فلکان.....آذربایجان غربی              20- سد خاکی پاول.....سیستان و بلوچستان

10ـ  سدخاکی آرکوین..آذربایجان غربی             21- سد خاکی دره سجین......زنجان

11ـ بند خاکی شهرستان برد اسکن.....خراسان رضوی

بند های انحرافی:

1ـ بند انحرافی ایواوغلی......آذربایجان غربی          4 ـ  بند انحرافی کاسورده.....آذربایجان غربی

2ـ بند انحرافی دلی ارخی.....آذربایجان غربی        5 ـ  بند انحرافی لادیز......سیتان و بلوچستان

3ـ بیند انحرافی ارنجک.........قزوین

کنترل سیلاب:

1- مطالعات کنترل سیلاب شهرستان خاش....................سیستان و بلوچستان

2- مطالعات کنترل سیلاب شهرستان سربازو اسپکه........سیستان و بلوچستان

3- مطالعات جمع آوری آبهای سطحی شهرستان خاش.....سیستان و بلوچستان

4- مطالعات کنترل سیلاب رودخانه ای مهران-ارکوازو ملکشاهی........ایلام

5-مطالعات کنترل سیلاب و جمع آوری آب سطحی شهر بنت.........سیستان و بلوچستان

6-مطالعات کنترل سیلاب و دیوار حفاظتی شهر نوک آباد..........سیستان و بلوچستان

7-اجرای سازه تعادل بخشی و پخش سیلاب کانال 18.5 کیلومتری.........قزوین